PAGBASA
I.Layunin
A.Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang magkaugnay (word associatio).
B Naisasalaysay na muli ang kuwentong binasa ayon sa balangkas.
C.Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinasaad sa kuwento.
II.Kasanayan
A.Pagbibigay halaga ng mga salitang magkakaugnay (word association):kasingkahulugan,kasalungat bahagi, gamit.
B.Muling pagsasalaysayng kuwentong binasa ayon sa balangkas.
C.Paglalarawan ng katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinasaad sa kuwento.
III.Kagamitan
maaaring gumuhit ng malaki komik istriumawa ng tv scroll ng kuwento.
pocket chart na may tatlong hanay para sa salita, kasingkahulugan at kasalungat.
name cards ng mga salitang gagamitin.
IV.Talasalitaan
matsing kirot
hitik hapdi
nanggigigil sinunggaban
pinakasisipat-sipat
V.Karagdagang Kaalaman Para sa Guro
Ang binasang kuwento ay kuwentong bayan.Marami nang nakaalam ng kuwentong ito lalo na ang matatanda. Ngunit hindi na
alam kung sino sa mga ninuno ang unang nagkuwento. Kaya nga ito tinawag na kuwentong-bayan, dahil pag-aari ito ng bayan.
Ang kuwentong-bayan ay maaaring isang pabula.Ang pabula ay kuwento na ang tauhan ay mga hayop na nagsasalita at
kumikilos na parang tao. Malimit na may aral na ipinahihiwatig ang pabula.
VI.Istratehiya
A.Bago Bumasa
1.Pag-usapan ang kuwento tungkol sa matsing at pagong na dati na nilang alam. Ipasalaysay ito sa klase. Alamin din ang iba pang
kuwento na ang tauhan ay ang matsing o ang pagong.Itanong:Ano ang namumukod na katangian nila batay sa pananalita, kilos, at pagpapasya.
B.Habang Bumabasa
Bigyan patnubay ang mga mag-aaral sa gagawing pagbasa.
C.Pagkatapos Bumasa
1. Pag-usapanang naging kapalaran ng matsing.Magtalakayan yungkol sa ugali ng matsing.
2. Patingnan ang naitalang balangkas ng kuwento sa pisara.
3.Ipasalaysay sa sarili nilang pananalitaang kuwento.
4.Pasagutan ang tanong : Kungipababago sa inyo ang wakas ng kuwento,paano nila ito babaguhin.
VII.Pagtataya
A.Magbigay ng paes ng salita at ipatukoy sa mag-aaral ang pagkakaugnay ng salita(magkasingkahulugan,magkasalungat,bahagi,
gamit pareho ng katangian,atbp.
VIII.Kasunduan
Magbigay ng mga siwasyon tulad ng mga sumusunod Ipabigay ang katangian ng tauhan batay sa sinabi o ginawa sa sitwasyon.
Maagang gumising si Noel.Inayos niya ang higaan.Tinulugan niya ang kanyang ina sa paghahanda ng agahan